CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

Kính gửi: Sở Tư Pháp – Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

Họ và tên
ngày/tháng/năm
Số nhà/Đường/Khối xóm/phường xã/huyện, thành phố/Tỉnh
Số nhà/Đường/Khối xóm/phường xã/huyện, thành phố/Tỉnh
Nếu có sổ đăng ký tạm trú của công an quản lý
Ngày/ Tháng/ Năm
Họ và tên
Họ và tên
Họ và tên
Trường hợp cần bổ sung/ sửa đổi thông tin phiếu LLTP
Ví dụ: Từ 02/2018-06/2021. Học sinh. Tại trường THPT ABC. phường xa, tỉnh...
Từ tháng, năm...đến tháng, năm/ Nghề nghiệp/ Nơi làm việc
Từ tháng, năm...đến tháng, năm/ Nghề nghiệp/ Nơi làm việc
Từ tháng, năm...đến tháng, năm/ Nghề nghiệp/ Nơi làm việc
Mục đích: đi xuất khẩu lao động/ làm hồ sơ xin việc/ nhận con nuôi/ kết hôn, định cư nước nước ngoài...
Tên người nhận/ Số điện thoại/ địa chỉ chụ thể

Hỗ trợ tư vấn:

Hotline/ Zalo: 0982.532.655